heit&mem

Workshop Grutte Fuotten/Grote Voeten

Workshop Grutte Fuotten/Grote Voeten            

Dichtsjen foar bern boppebou

troch: Pieteke de Boer

Mei as foarbyld in gedichtsje fan Hans en Monique Hagen besykje we sels ek in gedicht op papier te krijen. Mei wat help fan in stift, dyn fuotten en skuon, in stik papier en Pieteke de Boer, slagget it dy grif om in gedicht te skriuwen. En foar it gedicht makket it neat út ast no grutte of lytse fuotten hast. Al eefkes skjinne sokken oandwaan ast meidwaan wolst 🙂