heit&mem

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien hâldst, wolst dúdlik meitsje hoe grut dyn gefoelens binne. Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze krije yn ‘e gaten dat it net maklik is om te mjitten hoefolle ast fan ien hâldst!

In dit verteltheater wordt het prentenboek Weet je wel hoeveel ik van je houd? in de vorm van een interactief poppenspel en liedjes afgestemd op kleuters.

 

 


Mear ynformaasje

Dizze aktiviteit wurdt organisearre troch Heksiepeksie.