heit&mem

Temaside: Simmer

It sintsje dat skynt, lekker waarm waar en yn de koarte broek. Dat is no sa noflik oan de simmer! Jûns kinst lekker lang bûten wêze en elkenien liket it stik blider.

Tidens de simmer hawwe de bern ek fakânsje. Seis wieken lang thús wêze. Wa wit geane jimme mei de húshâlding op fakânsje. Wat kinst allegearre dwaan tidens de simmer?

Op dizze side alles wat dermei te krijen hat. Kleurplaten, ferskes, tips, boeken en sa fierder.


fakansje_1_1275556115

 

Tomke e-cards Simmer
Bisto ek sa gek op Tomke? Wy wol! Dêrom hawwe wy moaie Tomke e-cards op ús website set. Kinst se bygelyks ferstjoere fia Facebook, Twitter of e-mail. Ast op de ôfbylding klikst dan kinst ‘m opslaan.
Mear sjen 

93ee6bf589f3941e33bbe4f264283b5e

Tomke-pinterestside oer de simmer
Allegearre dingen oer de simmer!
Sjoch hjir 

tomke2

Fryske ferskes oer de simmer belústerje
Ferskes foar lytse bern dy’t te krijen hawwe mei de simmer. 
Sjoch hjir 

7e05a8068b15b580eae763a8bb9fd2be 

 Tomke-pinterestside kleurplaten: simmer
Ferskate kleurplaten oer de simmer!
Sjoch hjir 

9f2a02cae83d789d8baf3f439bf26d5c

Tomke-pinterestside oer praatplaten: simmer 
In praatplaat foar bern oer de simmer. Wat falt der allegearre te sjen?
Sjoch hjir 

 iStock_69158227_LARGE

Vervelen en/of vermaken in de vakantie? Pak deze tips mee!
De zomervakantie staat weer voor de deur.
Veel scholen sluiten binnenkort voor minimaal 6 weken de deuren. Je zou dus zeggen, ideaal zo’n lange vakantie voor de boeg. Toch kijken veel ouders er bij voorbaat al een beetje tegen op.
Mear sjen 

foto lange reis 

Column: Geboekt!
Nu het nieuwe jaar is begonnen zijn we alweer druk bezig met het maken van vakantieplannen voor komende zomer. Sterker nog, we hebben de vakantie op nieuwjaarsdag meteen geboekt.
Mear sjen 

ferskjinje foto fan Erikjan Koopmans 

Reizgje mei in poppe: in wier aventoer
Nei in wrâldreis fan njoggen moanne yn it tiidrek sûnder bern tochten myn man en ik dat in fakânsje mei ús poppe in makje wêze soe.
Mear sjen

Camping-kleine-kinderen 

Tips om vakantie te vieren met je hoogsensitieve kind
Ken je dat, je bent heerlijk vakantie aan het vieren, maar jou lieve leuke gevoelige kind kan van zo’n vakantiedag super vermoeid en totaal overprikkeld raken.
Mear sjen 

Yn de fakânsje is der genôch tiid om lekker te lêzen. Kinst hiel gesellich tegearre mei de bern boekjes lêze. Hjirûnder in oersjoch mei boeken dy’t passe by de simmer!

tuzenwurden-150x150 Tûzen wurden
Wa hat ’m net yn de kast lizzen: Tûzen wurden. Ít Fryske berneboek ûnder de berneboeken; in echte klassiker.
Mear sjen
2783_product_4697_0 It Grutte Foarlêsboek
De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.
Mear sjen
de-bistenboel De bisteboel fan Omke Roel
Kinne jim se noch? ‘In knyn, minemyn’ en Kees Kikkert, Hintsje Kokkelintsje en Bijke, Bijke, Bijke.
Mear sjen
product_4798_0-275x300 Tomke nei de bisten
Tomke en Romke boartsje op de bernebuorkerij. Der binne bargen, einen en geitsjes. Romke liket dat ek wol wat, mar oft dat wol sa’n goed idee is?
Mear sjen
tomkejierboek-247x300 Tomke Jierboek
Tomke, Romke, Yana Yu en Kornelia belibje it hiele jier troch allegearre aventoeren. Elk seizoen bard der wat oars.
Mear sjen
 bertus-bear-klein Bertus Bear syn Drokke Dei 
Bertus Bear hat it der mar drok mei. Fan it bêd, nei skoalle ta, swimme, wer nei hûs, ite en wer op bêd. Elk oere bard der wol wat oars.
Mear sjen
jentsje_yn_t_bad_cover-288x300 Jentsje yn’t bad
Jentsje sil lekker yn bad. Syn knuffels en boartersguod wol der ek mei ha. At dat ferstannich is? Hoarst ek sa fan spetterende ferhaaltsjes dan is dit boekje in oanrieder.
Mear sjen