heit&mem

Scrabble Battle

Scrabble Battle!

De SkoalScrabbleBattle is de jierlikse talestriid tusken Fryske basisskoallen yn it skoalTV programma Tsjek. Hokker skoalle makket it moaiste bêste Fryske wurd, mei de measte punten?!

Dizze simmer hat de striid har ferpleatst nei de Taletún yn Ljouwert. Wa leit in geef Frysk, een goed Nederlands of a good English word en hellet dêrmei de measte punten? Foar de winner is der fansels in leuke priis!

 

Mear ynformaasje

Dizze aktiviteit wurdt organisearre troch Omrop Fryslân.