heit&mem

Laurens Bontes & Luuk Klazenga

Laurens Bontes

Rinze de Kikkert ploempte jierren lyn út de fiver sa op it tekenpapier fan Laurens Bontes, de geastlike heit fan Rinze. Rinze is foar in protte bern fan de ûnderbou fan de basisskoalle in bekend figuer. Kinst mei Laurens en Rinze tekenje, en kleurje! En faaks wol hy ek noch wol mei jim op ’e foto!

 

 

Luuk Klazenga

Kinsto Tomke, dat lytse mantsje mei syn hûntsje Romke? Syn aventueren binne by hast alle pjutteopfangen, bernedeiferbliuwen en bibleteken yn Fryslân te finen. Se binne allegear tekene troch striptekener Luuk Klazenga. Hy is yn ’t Lân fan Taal oan ’t wurk en bern mei him helpe mei kleurjen en tekenjen.. en wa wit..in nij ferhaal?  Of in leuke selfy?

 

Mear ynformaasje

Laurens en Luuk komme in oere te tekenjen.