heit&mem

Kening Hert & Harry Hazze

Kening Hert en Harry Hazze
In meet&greet en  foarstelling fan Kening Hert en Harry Hazze yn Paviljoen MeM.  Jim kinne harren dochs wol fan skoaltelefizyje? De yntelliginte, mar in bytsje naïve Kening Hert en syn wat ûndogenske lakei Harry Hazze wenje tegearre yn it paleis yn ‘e bosk. Harry moat altyd de problemen fan Kening Hert oplosse, mar oft dat slagget?

Mear ynformaasje

Dizze aktiviteit wurdt organisearre troch Omrop Fryslân.