heit&mem

Janneke Brakels

Janneke Brakels en de gitarist
Janneke Brakels en har gitarist bouwe tegearre in muzikaal feestje yn Paviljoen MeM. Kom en lústerje nei har ferskes om te feesten, te laitsjen, te gûlen,  te swimeljen, te stampen en te springen! Janneke sjongt foar elkenien: foar bern, âlders en pake&beppe!