heit&mem

De Taletún

De Taletún

Fan 30 maart o/m 28 oktober is de Prinsetún yn Ljouwert net in gewoan stedspark, mar in Taletún. Yn de Taletún giest op syk nei taal, boartest mei taal, belibbest taal en makkest taal.

Yn de Taletún binne ferskate ynteraktive ynstallaasjes en boartersobjekten te finen dy’t mei taal te krijen ha. Op skoaldagen is der in spesjaal programma foar pjutten en groepen fan de basisskoalle. Fierder is de tún altyd frij tagonklik en binne der 15 spesjale ‘Deropút mei heit&mem’-dagen. Begjinpunt fan in besite oan de taletún is Talepaviljoen MeM.

Besjoch hjir in plattegrûn fan de Taletún.

Deropút mei heit&mem

In rige fan 15 sneonen mei in spesjaal programma foar bern fan 0-12 jier en harren heiten en memmen, pakes en beppes, broerkes, suskes, tantes, omkes … foar de hiele famylje! Op dy dagen kinst yn de Taletún fan Lân fan taal yn Ljouwert skriuwers, muzikanten en oare artysten tsjin it liif rinne of dochst mei oan taalwurkwinkels en alderhande taalaktiviteiten.

 

Hjirûnder sjochst de data en de tema’s fan alle dagen. Klik op in datum foar in programma-oersjoch en mear ynformaasje oer de aktiviteiten.

De organisatoaren fan de ‘Der op út mei heit&mem’ dagen binne Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), Bibliotheekservice Fryslân (BSF), Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Omrop Fryslân, Natuur Museum Fryslân, Fries Museum, Museum Federaasje, Tresoar en Afûk

31 maart - Klaar voor de start!

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

De hiele dei
DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei
Sykje it pykje

 

De hiele dei
#weredoingtheartna 

Kraak de code

12.00 – 13.00
Picknick

     
 

13.00 – 14.00
Tomke-Poppekast

Rûnlieding boartersobjekten

   

14.00 – 15.00
Kids Tour: Highlights

Sander Metz

14.00 – 15.00
Laurens Bontes & Luuk Klazenga

Scrabble battle

Zolderspel

   
 

15.00 – 16.00

Tuin- en (stinzen)planten

Pake & Beppe

   

16.00 – 17.00
Mirjam van Houten & Paul van Dijk

     

 

28 april - Alde meuk

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

De hiele dei
DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei
Sykje it pykje

 

De hiele dei
#weredoingtheartna

Kraak de code

       
 

13.00 – 14.00
Tomke-Poppekast

Dûnsje mei Tomke

Toveren met kleur

13.00 – 14.00                                

Workshop voorlezen aan baby’s

 

14.00 – 15.00
Kids Tour: Alde meuk

 

14.00–16.00                

Je moeder, een prinses?

Alsof het gedrukt staat!

Grote Grutten: Grutto’s!

14.00 – 15.00                  

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

 

15.00 – 16.00                  

Jurjen & Hans

15.00 -16.00                                  

Scrabble battle

Vlechten & Spitkeet bouwen

 

   
 

16.00 – 17.00                                  

Bern en frjemde talen

Boartsje mei pjutten

   

 

5 mei - Frijheid

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

De hiele dei
DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei
Sykje it pykje

 

De hiele dei
#weredoingtheartna

Kraak de code

       
 

13.00 – 14.00
Wurkwinkel BSF

Mei pake en beppe yn it ferset

   

14.00 – 14.30
Kids Tour: WOII

14.30 – 16.30

Pyure

14.00 – 15.00
Striptekenaar Skelte Braaksma

 

   
 

15.00 – 16.00

Get stuffed! & Wow-wat groot die grutto

15.00 – 17.00

Prinsessehof/Fries museum

   
 

 16.00 – 17.00      

Scrabble battle

   

26 mei - Kijk eens wat ik kan

Mear ynformaasje folget!

9 juni - Taalstreken

Mear ynformaasje folget!

30 juni - Achter de muzyk oan

Mear ynformaasje folget!

21 juli - Plons!

Mear ynformaasje folget!

 

28 juli - Yn beweging

Mear ynformaasje folget!

4 augustus - Skip Ahoy!

Mear ynformaasje folget!

11 augustus - Folksferhalen

Mear ynformaasje folget!

18 augustus - Lyts & Grut

Mear ynformaasje folget!

25 augustus - Lenga

Mear ynformaasje folget!

1 september - Taalkunst

Mear ynformaasje folget!

29 september - Als taal geen feestje is

Mear ynformaasje folget!

20 oktober - Tûzen wurden

Mear ynformaasje folget!

27 oktober - De groeten!

Mear ynformaasje folget!