heit&mem

De Taletún

Yn 2018 feroaret de Prinsetún yn Ljouwert yn in Taletún! Krekt as blommen yn in echte tún groeit en bloeit dêr dan taal. Fan letter oant wurdsje, fan wurdsje oant sin, fan sin oant ferhaal oant boek oant … oant … ach, eins is alles taal! Yn de Taletúngiest op syk nei taal, boartest mei taal, belibbest taal en makkest taal.

In 2018 verandert de Prinsentuin in Leeuwarden in een ‘Taletún’! Net als bloemen in een echte tuin groeit en bloeit er dan taal. Van letter tot woordje, van woordje tot zin, van zin tot verhaal tot boek tot … tot … ach, eigenlijk is alles taal! In de ‘Taletún’ ga je op zoek naar taal, speel je met taal, beleef je taal en maak je taal.

Op dizze side silst alle ynformaasje fine oer de Taletún.

 

 

 

 

 

Klik op de flyer mei ynformaasje oer de Taletún speciaal foar basisskoallen.